นครแห่งสวน
สวนมิ่งเมือง
สวนกิจกรรมเพื่อเยาวชน

ปี 2545 เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน เลี่ยงเมือง (แบเมาะพัฒนา) โดยเริ่มจากทางเข้าเมือง (ก่อนที่ป้อมตำรวจบ้านจารู) มาออกถนนสี่เลนใกล้สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเชื่อมกับถนน ผังเมือง 4 ซึ่งสวนสาธารณะมิ่งเมืองมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้มี 4 แห่ง คือ สวนมิ่งเมือง 1-4 หรือ บาโร๊ะบารู 1-4