ติดต่อเรา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา
10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร : 073-223666 แฟกซ์ : 073-215675
ท่านสามารถกดหมายเลขไปยังหน่วยงานต่างที่ท่านต้องการได้ดังนี้ (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ห้องสำนักงานนายกเทศมนตรี 8009
งานทะเบียนราษฎร 1108
งานบัตรประชาชน 1101
สถานีดับเพลิง 1061
เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1053
ประปาแรงสูง 6007
งานไฟฟ้าสาธารณะ 5053
ปัญหาเรื่องการฉีดยุง 3013
ปัญหาขยะและเหตุรำคาญ 3014
สำนักปลัดเทศบาล 1021
สำนักการช่าง 5016
สำนักการคลัง 2021
สำนักการศึกษา 4002
สำนักการสาธารณสุขฯ 3017
กองการประปา 6003
กองวิชาการและแผนงาน 1032
กองสวัสดิการสังคม 1009
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1001
แบบฟอร์มการติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล * :
ที่อยู่ * :
โทรศัพท์ * :
อีเมล์ * :
แฟกซ์ :
รายละเอียด * :
รหัสรูปภาพ :
แผนที่