สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจสำนักการสาธารณสุข

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

โครงสร้างองค์กร