สำนักการคลัง

ภารกิจสำนักการคลัง

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักการคลัง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 6 ฝ่ายงาน คือ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนบริหารการคลัง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
     1.1 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
     1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
     1.3 ฝ่ายแผนงานและวิชาการคลัง
2.ส่วนพัฒนารายได้ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
     2.1 ฝ่ายพัฒนาและเร่งรัดรายได้
     2.2 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. การบริหารงานบุคคลของสำนักการคลัง
3. งานสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรสำนักการคลัง
4. งานฌาปนกิจสงเคราะห์
5. งานสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเทศบาล
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. แผนการจัดหาพัสดุ
2. งานการจัดซื้อจัดจ้าง
3. งานจัดทำทะเบียนและจำหน่ายทรัพย์สิน
4.งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3. งานจัดทำเช็ค และ จัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
4. งานการจ่ายเงิน และ ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี

 

ฝ่ายแผนงานและวิชาการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเงินประจำปี
2. งานจัดทำประมาณการ รายรับ-รายจ่าย
3. งานจัดทำสถิติสถานะทางการเงิน
4. งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
5. งานตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

 

ฝ่ายพัฒนาและเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี
2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
3. งานรับ และตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้อง
4. งานพิจารณาการประเมิน และกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
7. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีรายล่วงหน้า
8. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ

 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2. งานปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และ ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

073-228799 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
073-212544 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการคลัง
073-214901 ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง
073-213967 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง
073-212975 ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง
เบอร์โทรสาร 073-212544