สำนักการช่าง

ภารกิจของสำนักการช่าง

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานธุรการและสารบรรณ
• งานบริหารงานเอกสาร
• งานบริหารงานบุคคล
• งานควบคุมและจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ
• งานสวัสดิการต่าง ๆ
• งานติดต่อประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก
• งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

2.1 งานธุรการและสารบรรณ

• งานบริหารงานเอกสาร
• งานรับเรื่องราวขออนุญาต ออกใบอนุญาต และคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522
• งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
• งานติดต่อประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก
• งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.2 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

2.2.1 งานวิศวกรรมโยธา 1

• งานออกแบบคำนวณ งานวางโครงการและการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ งานออกรายการรายละเอียด งานสำรวจหาข้อมูล งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2 งานวิศวกรรมโยธา 2

• งานออกแบบคำนวณ งานวางโครงการและการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ งานออกรายการรายละเอียด งานสำรวจหาข้อมูล งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

• งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.3 งานสำรวจและประมาณราคา

• งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
• งานประมาณราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
• งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.4 งานสถาปัตยกรรม

• งานออกแบบ เขียนแบบ งานวางโครงการ จัดทำผัง ควบคุมการก่อสร้าง งานออกรายการ งานสำรวจข้อมูล งานให้คำปรึกษาแนะนำ งานวิเคราะห์วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานให้บริการ ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
• งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมายของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
• งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.3 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

2.3.1 งานควบคุมอาคาร

• งานควบคุมการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
• งานควบคุมการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
• การอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 (เฉพาะที่ได้รับการถ่ายโอน)
• งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
• งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.2 งานผังเมือง

• งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์
• งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
• งานจัดทำผังเมืองรวม / ผังเมืองเฉพาะ
• งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

• งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
• งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย