สำนักการศึกษา

ภารกิจของสำนักการศึกษา 

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา  เทศบาลนครยะลา

          1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต คำขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

                   1.1 ที่ตั้งสำนักการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ตั้งอยู่ที่ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

                        1.2 อาณาเขตติดต่อ

                             ทิศตะวันออก                          ติดกับโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

                             ทิศตะวันตก                            ติดกับสี่แยกไฟแดง ถนนสิโรรส

                             ทิศเหนือ                               ติดกับบ้านพักข้าราชการของส่วนราชการจังหวัดยะลา

                             ทิศใต้                                   ติดกับบ้านพักพนักงานเทศบาล และบ้านพักประปา

                        1.3 คำขวัญประจำสำนักการศึกษา  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา  ตรงต่อเวลา  พัฒนาตนเอง

                        1.4 วิสัยทัศน์สำนักการศึกษา       จัดการศึกษาทุกระบบ สร้างสังคมอุดมปัญญา

                                                                          สุขภาวะยั่งยืน สืบสานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม

                                                                          สังคมสมานฉันท์ นำพาสู่สากล

                        1.5 พันธกิจ

                                 1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                             2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

                             3. ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

                             4. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่หลากหลายของท้องถิ่น

                             5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล