สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหน่วยงานชี้แจงปัญหาข้อร้องเรียน
1.3 ประสาน อำนวยการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.4 รับผิดชอบเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งทั่วไปอื่นๆ
1.5 รับผิดชอบงานกิจการสภาเทศบาล งานคณะผู้บริหาร และการประชุมสภาเทศบาล
1.6 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 

2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 การวางแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2.2 จัดทำการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับและให้พ้นจากตำแหน่ง
2.3 ดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล
2.4 จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
2.5 การประเมินผลการปฏบัติงานประจำปี ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
2.6 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.7 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่นการจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
2.8 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ใบควบบัตรพนักงานเทศบาล
2.9 ควบคุมการลาประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
2.10 การดำเนินการเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญและเงินทดแทน
2.11 ติดต่อ ประสานงาน วางแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

3. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ประกอบด้วย
3.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน คือ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน และการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจ ดังนี้
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครยะลา และแนวเขตติดต่อตามที่ได้รับการร้องขอ
- จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
- ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงประจำหน่วย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
- การให้บริการน้ำดื่ม-น้ำใช้ให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ศาสนสถานต่าง ๆ
- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อาคารสถานที่ และสถานประกอบการภายในเขต
เทศบาล
- งานฝึกอบรมสถานที่ราชการและสถานประกอบการ สถานศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3 งานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (เทศกิจ)
มีภารกิจ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
- จัดระเบียบผู้ประกอบการรถเข็น หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่สาธารณะ
- จัดระเบียบ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- รับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานเทศกิจ
- ตักเตือนผู้กระทำผิด หรือสั่งให้แก้ไข หรือขจัดคราบสกปรก หรือคราบไม่เรียบร้อยให้หมดไป
- จับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- บริการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาเคลื่อนที่
- บริการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับสัตว์เลี่ยงที่ปล่อยในที่สาธารณะ
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจกรรมประเพณีต่างๆของเทศกิจ และส่วนราชการอื่นๆ
- อำนวยความสะดวกการจราจรในสถานที่ต่างๆร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
- ดูแลรักษาคงวามปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
- ภารกิจอื่นๆ ที่บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชน และชุมชนเกี่ยวกับการความเป็นระเบียบ และรักษาความปลอดภัย

 

4. สถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา

    องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจ ๑๕ ภารกิจ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดังนี้
4.1 การจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง เช่น การจัดช่องจอดรถรับ ส่งผู้โดยสาร
4.2 การจัดพื้นที่ลานจอด
4.3 การจัดการพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
4.4 การจัดการจราจรภายในสถานีขนส่ง
4.5 การรักษาความปลอดภัย
4.6 การรักษาความสะอาดภายในสถานีขนส่ง
4.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
4.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานีขนส่ง
4.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา
4.10การจัดให้มีบริการต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่พักคอย ร้านค้าจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ตู้ เอ ที เอ็ม และอื่นๆ
4.11การจัดให้มีบริการรับฝากของ
4.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
4.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
4.13 การจัดการรายได้ - รายจ่ายของสถานีขนส่ง
4.14การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์