กองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจกองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

            มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการและสารบรรณ

1.1 งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้าที่

     1.1.1  งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  ตลอดจนจัดตั้งฎีกา

     1.1.2  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

     1.1.3  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

     1.1.4  งานจัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์

     1.1.5  งานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง

     1.1.6  งานสาธารณกุศลต่าง ๆ

     1.1.7  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาประเภทต่าง ๆ

 

2. ฝ่ายนิติการ

            มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานนิติกรรมสัญญา  และงานรับเรื่องราว    ร้องทุกข์และวินัย

2.1 งานนิติกรรมสัญญา  มีหน้าที่

     2.1.1 งานตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ

     2.1.2 งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     2.1.3 งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     2.1.4  ติดตามผลกรณีทรัพย์สินเทศบาลเสียหาย

     2.1.5  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนการงานและประชาชนทั่วไป

2.2  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และวินัย

     2.2.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานภายในทุกสำนัก / กอง เสนอผู้บริหารสั่งดำเนินการ

     2.2.2 แจ้งให้ผู้บริหารและแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

     2.2.3 งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

     2.2.4 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั้งหน่วยงานภายในและสอบสวน การรวบรวมข้อเท็จจริง