กองการประปา

ภารกิจกองการประปา

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     1.1.1 งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ

     1.1.2 งานรับคำร้องขอติดตั้งประปา ขอย้ายมาตรวัดน้ำ และขอโอน – เปลี่ยนชื่อ ผู้ใช้น้ำประปา

     1.1.3 งานพิมพ์แจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

     1.1.4 งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและส่วนราชการอื่นๆ

     1.1.5 งานจัดเก็บเอกสารการใช้น้ำประปา

     1.1.6 งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     1.1.7 งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ

     1.1.8 งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ และรายงานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของกองการประปา

     1.1.9 ควบคุมการลงทะเบียนผู้ใช้น้ำประปา สัญญาการใช้น้ำประปา รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 

2. ฝ่ายผลิต

   2.1 งานผลิต มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     2.1.1 งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ

     2.1.2 งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรอง ถังตกตะกอน

    2.1.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา

     2.1.4 งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ

     2.1.5 งานรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการประปา

     2.1.6 งานตรวจสอบแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา

  2.2 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     2.2.1 งานวิเคราะห์น้ำ

     2.2.2 งานควบคุมการจ่ายสารเคมี

     2.2.3 งานจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

     2.2.4 งานควบคุมเฝ้าระวังเชื้อโรค ความขุ่นของน้ำดิบที่มาจากน้ำ

    2.2.5 งานบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์น้ำประปาประจำวันและ การรายงานวิชาการประจำเดือนตามระเบียบสัมปทานการประปา

 

3. ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

   3.1 งานติดตั้ง มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     3.1.1 งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการ

     3.1.2 งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำประปา

     3.1.3 งานจำหน่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

     3.1.4 งานบริการผู้ใช้น้ำประปา

     3.1.5 งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา

   3.2 งานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     3.2.1 งานอ่านมาตรวัดน้ำประปาและลงจำนวนหน่วยน้ำ

     3.2.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำชำรุด

     3.2.3 งานลงทะเบียนมาตรวัดน้ำประปา

     3.2.4 งานตรวจสอบและทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

     3.2.3 งานถอดมาตรวัดน้ำ และงดจ่ายน้ำ

  3.3 งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

     3.3.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อประปา

     3.3.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิง

     3.3.3 งานให้บริการทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ

     3.3.4 งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ