กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 

1.งานธุรการและสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานเอกสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ
- งานสวัสดิการต่าง ๆ
- งานติดต่อประสารงาน งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวยากจน
- งานสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง ยากจน
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
- งานสงเคราะห์เยียวยาครอบครัวผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- งานฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานสงเคราะห์สตรีบางประเภทประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


3. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการพัฒนาแรงงานและการมีงานทำของประชาชน
- งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรฌาปนกิจสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเอกชนสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการของชุมชน
- งานส่งเสริมที่อ่านหนังสือชุมชนและห้องสมุดชุมชน
- งานสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- งานส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
- งานดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่ความรู้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


4.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
- งานการจัดตั้งชุมชนย่อย
- งานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- งานสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
- งานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP
- งานการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานประเพณีวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย