ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลเบาเนื่องจากดำเนินการล้างทำความสะอาดถังน้ำใส
8 พฤษภาคม 2561

ประกาศกองการประปา

       ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา จะดำเนินการล้างทำความสะอาดถังน้ำใส เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาในการให้บริการ บริเวณบ้านพักพนักงานเทศบาลนครยะลา ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงส่งผลให้น้ำประปาไหลเบาในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ยกเว้นบริเวณพื้นที่สะเตง

       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


       กองการประปา เทศบาลนครยะลา
       8 พฤษภาคม 2561