ข่าวประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรยะลา
21 สิงหาคม 2561

         ตลาดทุเรียนยะลา ถนนสาย 15 มลายูบางกอก-สะเตง ปีนี้ราคาดี แต่จะทำอย่างไรให้ทุเรียนยะลา ทั้งทุเรียนพื้นเมืองและทุเรียนพันธุ์ มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

         ครั้งแรกของจังหวัดยะลา ที่รวมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านการเกษตร กระบวนการผลิต การตลาด และนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างทางเลือกใหม่ ในการประกอบอาชีพ ด้วยพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทดแทนยางพารา
       มิติใหม่ของการประชุม แบบ แยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย -ห้องพืชอายุยาว (ไม้ผล กาแฟ มะพร้าว)
           - ห้องพืชอายุสั้น (พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอก)
           - ห้องกล้วยหิน ถั่วหรั่ง
           - ห้องทุเรียนพื้นเมืองและทุเรียนพันธุ์

 
       นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการเกษตร ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือนำไปประกอบอาชีพใหม่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลนครยะลา 073-216738 หรือ 073-223666 ต่อ 1033