สำรวจความคิดเห็น
ไม่อยู่ในช่วงเวลาการแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครยะลาอย่างไร
 • มากที่สุด
   
  7 คน 70.00%
 • มาก
   
  3 คน 30.00%
 • ปานกลาง
   
  0 คน 0.00%
 • น้อย
   
  0 คน 0.00%
 • น้อยที่สุด
   
  0 คน 0.00%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
10 คน
ช่วงเวลาที่สำรวจ :
27 เม.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560