บริการประชาชน
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลักษณะ

        โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ทั้งสิ่งที่ให้เช่า  ที่ทำการค้า  ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบการอุตสาหกรรม  ที่ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอาศัย  และที่ใช้กิจการอื่น ๆ ในปีที่เพิ่งล่วงแล้ว

กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)

ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี

อัตราภาษี

12.5% ของค่ารายปี

หมายเหตุ

การค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(กรณีพ้นกำหนดเวลา)

  1. ไม่เกิน 1 เดือน  ปรับ 2.5%
  2. เกิน 1 เดือน  แต่ไม่เกิน 2 เดือน  ปรับ 5%
  3. เกิน 2 เดือน  แต่ไม่เกิน 3 เดือน  ปรับ 7.5%
  4. เกิน 3 เดือน  แต่ไม่เกิน 4 เดือน  ปรับ 10%
  5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป  ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาด

การแจ้งบ้านว่าง  ซ่อมแซม  รื้อถอน

เจ้าของโรงเรือนและที่ดิน  มีบ้านว่าง  ซ่อมแซม  รื้อถอน  หรือปิดตลอดปี  ให้ยื่นคำร้องแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ภายในวันที่  1 – 15  ของทุกเดือน  หรือนำใบเสร็จค่าไฟฟ้า  ที่ชำระเฉพาะค่ารักษาหน่วยมาประกอบ  เรื่องทั้ง 2 กรณีนี้  เจ้าหน้าที่ประเมินจะพิจารณาลดหย่อนภาษีให้ต่อไป

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ลักษณะ

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน (ผู้ครอบครองที่ดิน)

กำหนดยื่นแบบ  (ภ.บ.ท.5)

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  ของทุกปี

อัตราภาษี

1. เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  ซึ่งมีหลายอัตรา

2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษี 2 เท่าของอัตราปกติ

หมายเหตุ

1. ไม่มายื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) ภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าเสียภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี

4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี

 

ภาษีป้าย

ลักษณะ

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า  หรือโฆษณา  หรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้

กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1)

ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  ของทุกปี

อัตราภาษี

ประเภทที่ 1 อักษรไทยล้วน  อัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

ประเภทที่ 2 อักษรไทยปนภาษาต่างประเทศ  หรือเครื่องหมายอื่น ๆ อัตราภาษี 20 บาทต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

ประเภทที่ 3 ป้ายไม่มีภาษาไทยหรือป้ายที่มีภาษาไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าภาษาต่างประเทศหรือ เครื่องหมายอื่น ๆ อัตราภาษี 40 บาท ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

 

การชำระภาษี

วันจันทร์ – ศุกร์

ในเวลาราชการ  ไม่เว้นช่วงพักกลางวัน

วันเสาร์  เวลา 09.30 – 15.00 น.

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  ของทุกปี

โทรศัพท์  073-223666  ต่อ  2011,2013,2014

ฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลครยะลา