ผู้บริหารฝ่ายประจำ

ปลัดเทศบาลนครยะลา
นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลนครยะลา