ผู้บริหารฝ่ายประจำ
นายมานพ เกิดแดง
ปลัดเทศบาลนครยะลา
นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลนครยะลา
นางพรประภา กลั่นสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาลนครยะลา