ผู้บริหารฝ่ายประจำ
นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์
ปลัดเทศบาลนครยะลา
นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลนครยะลา