คณะผู้บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี