ทำเนียบนายกเทศมนตรี
 • 1.พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาท ณ.นคร) พ.ศ. 2480 - 2488
 • 2.หลวงนฤภัยพิทักษ์ (หลง มิตสิตะ) พ.ศ. 2480 - 2488
 • 3.ขุนอนุพนธ์ศิษยานุศาส์น (เย็น พูนเทียร) พ.ศ. 2490 - 2492
 • 4.นายประสาท ไชยะโท พ.ศ. 2492 - 2495
 • 5.นายสิริ อุดมสัตย์ พ.ศ. 2495 - 2496
 • 6.นายสาลี่ กูลณรงค์ 10 มิ.ย. 2496 - 1 ส.ค. 2496
 • 7.นายประพันธ์ ณ พัทลุง 3 ส.ค. 2496 - 19 ก.ย. 2496
 • 8.นายประสาท ไชยะโท 20 ก.ย. 2496 - 24 ก.ย. 2498
 • 9.นายสุข ก้องสมุทร 25 ก.ย. 2498 - 26 ก.ย. 2498
 • 10.นายประสิทธิ์ กาญจนบุษย์ 27 ก.ย. 2498 - 5 ต.ค. 2500
 • 11.นายสาลี่ กูลณรงค์ 14 ต.ค. 2500 - 9 มิ.ย. 2501
 • 12.นายสาลี่ กูลณรงค์ 10 มิ.ย. 2501 - 23 เม.ย. 2503
 • 13.หลวงอนุกูลประชากิจ (เชื้อ นวลสกุล) 24 เม.ย. 2503 - 19 มี.ค. 2504
 • 14.นายประเวศ เรืองจรัส 20 มี.ค. 2504 - 7 มิ.ย. 2504
 • 15.นายเฉลิม สุวรรณเนตร 26 มิ.ย. 2504 - 1 ก.พ. 2511
 • 16.ร.อ.สืบสาย สุวรรณจินดา ร.น. 2 ก.ย. 2511 - 20 ก.ย. 2511
 • 17.นายเฉลิม สุวรรณเนตร 20 ก.ย. 2511 - 16 ธ.ค. 2511
 • 18.นายจรัส กมลเพ็ชร 16 ธ.ค. 2511 - 7 ก.ค. 2512
 • 19.ร.อ.สืบสาย สุวรรณจินดา ร.น. 7 ก.ค. 2512 - 3 ต.ค. 2512
 • 20.ร.อ.สืบสาย สุวรรณจินดา ร.น. 3 ต.ค. 2512 - 29 ธ.ค. 2515