สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสริมวิทย์ ลิขิตกำจร
ประธานสภาเทศบาลนครยะลา
นายสมชัย ฤทธิผลิน
รองประธานสภาเทศบาลนครยะลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4