นโยบายและวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
" นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี "
นโยบาย
การบริหารงานเทศบาลนครยะลาในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นภารกิจหลัก ที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไข แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างบรรยากาศที่ดี และ การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายังเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป ภายใต้คำขวัญ
"สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส
สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล"
ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย การพัฒนาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารงาน ภายใต้แนวทางกตัญญูนิยม ปลูกฝัง "จิตสำนึกรักบ้านเกิด" ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบ้านเมืองใน อนาคต อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้เทศบาลนครยะลาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภายใต้แนวคิด ที่ว่า "พลิกโฉมนครยะลา รองรับประชาคมอาเซียน"
 • 1. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย
  และเสริมสร้างสันติสุข
  1.1 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  1.3 การเสริมสร้างสันติสุข
 • 2. นโยบายด้านพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 2.1 การพัฒนาเมือง ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า
  ของเทศบาลนครยะลา
 • 3. นโยบายการบริหารและการจัดการ
  เทศบาลนครยะลาในแนวทาง "กตัญญนิยม"
  3.1 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยบริหารพัฒนาท้องถิ่นโดย
  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ
  3.2 การพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนาเทศบาลนครยะลา
  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3.3 การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการ ประชาชน
 • 4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.1 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางการศึกษา
  4.2 การจัดระบบการศึกษา
  4.3 การส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและ เยาวชน
  4.4 ปรับปรุงหลักสูตรและสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
  4.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
  พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
 • 5. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 5.1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคเป็นหลัก
  5.2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์กับหน่วยงาน ต่างๆ 5.3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทศบาลนคร ยะลาสู่ "นครแห่งสวน" อย่างแท้จริง