รางวัลและความสำเร็จ
เทศบาลนครยะลา เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ มีหน่วย ราชการ ส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัลเกียรติยศมี
ผลงานบริหาร ดีเด่นมากมาย
 • ปีที่ได้รับรางวัล รางวัล
 • 2556 รางวัล 1 ใน 4 เมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท ปี 2556
 • 2555 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ พ.ศ. 2555 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • 2555 รางวัลพระปกเกล้า ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2555 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • 2555 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 2554 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ.2554 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการสำหรับห้องสมุดมีชีวิตไร้พรมแดน (TK Park Yala)
 • 2554 รางวัลนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ประเภทตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดีเด่น จากจังหวัดยะลา พ.ศ. 2554 (โครงการออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา)
 • 2554 รางวัลเมืองต้นแบบเศรษฐสร้างสรรค์ 1 ใน 10 ของประเทศ (Bird City) จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554
 • 2554 รางวัลพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ พ.ศ. 2554 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • 2553 รางวัลนวัตกรรมโดดเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2553 รางวัลพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ พ.ศ.2553 จากสถาบันพระปกเกล้า