โครงการเด่น
thumbnails list
 • โครงการวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา (ดู:3,307)

  โครงการออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา จากปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ทำให้ภาพอดีตที่ผ่านมาที...

 • โครงการป้องกันน้ำท่วม (ดู:4,564)

  โครงการแก้ปัญหาอุทกภัยแบบยั่งยืน จากวิกฤติน้ำท่วมประเทศไทย ปี 2554 ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยทุกหน่วยงานต้องหันไปมองที่ต้นเหตุของปัญหา และคำนึงถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันป่าไม้ลดเหลือน้อยลงโดยสาเหตุจากการบุกรุกป่าไม้ การเจริญเต...

 • โครงการคืนยะลาให้คนยะลา (ดู:2,016)

  โครงการคืนยะลาให้คนยะลา เทศบาลนครยะลา มีความเป็นเลิศในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นเทศบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง 3 ปีติดต่อกัน คือปี 2528, 25...

 • ยะลา เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจนก YALA BIRD CITY (ดู:2,160)

  ยะลา เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจนก YALA BIRD CITY "สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศและขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดอาเซียน" งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครยะลาจัดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานถึง 26 ปี เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 ...