โครงการเด่น
โครงการคืนยะลาให้คนยะลา
26 ธันวาคม 2557

โครงการคืนยะลาให้คนยะลา

          เทศบาลนครยะลา  มีความเป็นเลิศในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นเทศบาลแห่งแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง 3 ปีติดต่อกัน คือปี 2528, 2529, 2530 พร้อมรับรางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวยะลามาโดยตลอด  แต่ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เข้าใจต่อกฎหมาย  ข้อบังคับท้องถิ่นว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ หรือรู้เข้าใจแต่เพิกเฉย มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น รุกล้ำที่สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคารพสิทธิ์ผู้อื่น และไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

          เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อบังคับให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนผู้กระทำความผิดให้แก้ไข  หรือขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระทำผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือน จึงได้จัดทำ “โครงการคืนยะลาให้คนยะลา” โดยจะร่วมมือกัน

Ë    รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้

 “หน้าบ้าน น่ามอง”

Ë    จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ 

Ë    จัดระเบียบ รถเข็น หาบเร่  แผงลอย

Ë    จัดระเบียบการก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ

Ë    จัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ

เพื่อนำความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนสู่สังคมยะลาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีแผนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ( ม.ค.– มี.ค.56 )
  2. รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการ ( เม.ย.56 )
  3. คณะทำงานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จัดระเบียบ โดยหลักการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของประชาชน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เป็นต้นไป)
  4. ประเมินผลโครงการ (ธ.ค.56)
  5. ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ “คืนยะลาให้คนยะลา

  1. สามารถคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  2. ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  กฎหมาย  และข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น
  3. บ้านเมืองมีความสะอาด  สวยงาม นำเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมยะลาอีกครั้งหนึ่ง