คำขวัญการบริหารงาน
เทศบาลนครยะลา
สร้างเมืองให้น่าอยู่      สร้างความรู้สู่มวลชน
สร้างสังคมให้โปร่งใส   สร้างสานใจร่วมพัฒนา
นครยะลาสู่สากล
สาร
จากนายก

 การบริหารงานเทศบาลนครยะลาในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นภารกิจหลักที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไข

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
วิสัยทัศน์
นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการเด่น
สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครยะลาอย่างไร
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

นครแห่งสวน
เรามุ่งเน้นที่จะสร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่
ศาลหลักเมืองยะลา
ศูนย์กลางรวมตัว
ศาลหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นที่สักการบูชา เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา โดยประมาณปลายเดือน พฤษภาคม มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีงานหนึ่งของภาคใต้นอกจากนี้ศาลหลักเมืองยะลายังเป็นจุดศูนย์กลางของผังเมืองรูปใยแมงมุม ซึ่งมีคำว่าเมื... [อ่านต่อ]
บริการประชาชน เทศบาลนครยะลา